7 listopada 2019

XVI TORUŃSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wypełnij formularz (ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE)

Dane kontaktowe

Podczas tegorocznego Forum można wziąć udział w 2 spośród 3 zaproponowanych form warsztatowych. Prosimy wybrać 2 warsztaty, w których będziecie Państwo uczestniczyć

A. JAK ZAPLANOWAĆ I ROZLICZAĆ REZULTATY ZADANIA/PROJEKTU?

Co to są rezultaty projektowe? jak definiować/weryfikować rezultaty zadania? mierzalność rezultatów i ich rozliczanie.
Ewa Kwiesielewicz-Szyszka, Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu

B. ORGANIZACJA WOLONTARIATU W NGO

Jak organizować pracę wolontariuszy? jak motywować wolontariuszy? jak ich zatrzymać w organizacji? system nagradzania wolontariuszy, Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 Janusz Wiśniewski – Fundacja DAJ SZANSĘ, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, trener Programu KORPUS SOLIDARNOŚCI.

C. WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE W OFERTACH KONKURSOWYCH – ROZMOWY MIĘDZYSEKTOROWE

Rozmowy stolikowe o wydatkach kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach dotacji z budżetu Gminy Miasta Toruń, katalog stawek kosztorysowych,
Małgorzata Skibicka – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia

Uwaga:

Zaplanowaliśmy lunch dla uczestników Forum – prosimy o wskazanie preferencji w tym zakresie:

Dodatkowo:

VI KAWIARENKA OBYWATELSKA SENIORÓW

Rezentacje organizacji seniorskich, klubów seniora, rozmowy stolikowe „przy kawie” służące wymianie doświadczeń, zasobów pomiędzy grupami zrzeszającymi osoby starsze w Toruniu< br> Krystyna Nowakowska, Rada Seniorów Miasta Torunia; Anna Zielińska, Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, Fundacja Archipelag Inicjatyw w Toruniu

UWAGA: ZGŁOSZENIA NA KAWIARENKĘ OBYWATELSKĄ SENIORÓW PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU: 514 786 113 (Kamienica Inicjatyw)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Po co zbieramy i przetwarzamy dane osobowe?
Wszystkie osoby biorące udział w Forum Organizacji Pozarządowych w 2019 roku prosimy o podanie swoich danych osobowych. Jest to do stworzenia listy uczestników forum. Sprawdzamy przynależność do organizacji pozarządowej, oraz wykorzystujemy dane kontaktowe do komunikacji z uczestnikami forum.

Jakie dane zbieramy?
Osoby biorące udział w forum proszone są o podanie następujących danych przez Internet: nazwa organizacji pozarządowej, imię i nazwisko, adres organizacji, funkcja w organizacji, nr telefonu oraz adres e-mail.

Jaka jest podstawa przetwarzania danych?
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z tym przepisem dane są zbierane i przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Torunia, który jest administratorem tych danych.

Czy zbieranie tych danych jest konieczne?
Tak. Bez tych danych nie moglibyśmy ustalić liczby uczestników forum.

Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać zebrane dane osobowe?
Dane zebrane na potrzeby forum będą przechowywane przez okres 5 lat.

Czy udostępnimy komuś zebrane dane osobowe?
Nie. Danych nie będziemy nikomu udostępniać.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności oraz poufności danych osobowych. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Prawa uczestników forum
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom biorącym udział w forum przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania wynikającego z praw osób, których dane są przetwarzane udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

(*) pole wymagane

Liczba zgłoszeń

163

Program Forum